NL EN

Mentoring21

In maart 2018 lanceren mbo en hbo studenten (mentees en studentmentoren) van MentorProgramma Friesland en Claim your Future een nieuwe dienst: MENTORING21.

Wilt u leren van de ervaringen en kennis van studenten?
Wilt u ideeën opdoen van jongeren
Wilt u uw netwerk uitbreiden onder mbo / hbo studenten?

Vraag bij ons een mentoring21 studentmentor aan! Op basis van uw vraag koppelen wij u aan een student voor een mentorrelatie. Onze motto is:

Traditional Mentoring: “Thank you for believing in me, before I believed in myself”
Mentoring21: “Teachers can be found in all shapes and sizes”


Onze missie

De term ‘’mentoring’’ is ontstaan in De Odyssee, door Homer. Één van de persoonlijkheden was genaamd Mentor, een oude wijze man die de hoofdrolspeler adviseerde en hem zijn weg op hielp. Vandaag de dag wordt mentoring gebruikt om de relatie te beschrijven tussen een mentee, individu die op zoek is naar iets om te leren, en een mentor, iemand die weet hoe de wensen van de mentee te bereiken zijn. Mentoring was oorspronkelijk beoefend door het hebben van een kenniszoeker en een kennis leveraar. In het geval van MentorProgramma Friesland, een professional die in een bepaald veld werkt en een student die opkijkt naar hem of haar, waardoor een soort hiërarchie ontstaat. Deze hiërarchie is niet volledig benodigd, aangezien mentoring altijd tweerichtingsverkeer is. Zowel de ‘’leraar’’ als de ‘’student’’ winnen nieuwe inzichten die zij kunnen toepassen in hun privé of professionele leven. Met dit in gedachten is Mentoring21 ontstaan.

In plaats van professionals die gevraagd worden om een mentor te zijn voor studenten, vragen professionals om studenten om inzichten en projecten te bespreken en om nieuwe ideeën te ontwikkelen. De hiërarchie die voorheen ontstond verdwijnt in het niet. De student kijkt niet meer op naar, maar in de ogen van de professional. De relatie bestaat uit een actief dialoog, die werkt naar een concept van een circulaire samenleving. In deze samenleving begrijpen individu’s dat zij niet alles op eigen houtje kunnen doen en dat sommige oplossingen in plekken te vinden zijn waar zij nooit hebben gekeken. Mentoring21 stelt studenten, die bijna afstuderen, in staat om betrokken te zijn in het werkveld. Hierbij wordt voor hen een kans gecreëerd om de opgedane kennis, van de vorige studiejaren, te delen en toe te passen. Dit is het moment waar kennis overgaat naar wijsheid.

Bedrijfskundige theorieën en modellen veranderen constant. Het kan zijn dat de student begrip heeft die hij of zij naar de tafel kan brengen, die de professional nooit of vaag heeft meegekregen. Het kan ook zijn dat de student deel uitmaakt van het ideale doelgroep van de professional en daardoor delicate inzichten kan ontvangen over die doelgroep en zo manieren kan bedenken om waarde toe te voegen aan de service of het product van de professional. Als laatste zou het ook mogelijk zijn om een trans disciplinaire verbindingen te maken tussen professionals en studenten die niet actief zijn in hetzelfde veld. Hiermee zou de pap geroerd kunnen worden met als resultaat dat er interessante en innovatieve creaties ontstaan. Aangezien dit uniekheid levert in een markt die al competitief is, waardoor een nieuwe blue oceaan gecreëerd wordt om uit te vissen.

De samenleving is in behoefte naar een service of verandering van perspectief. Terwijl trends en de samenleving altijd in beweging zijn en niet kunnen blijven staan op de fundering van mogelijk gedateerde systemen. De frequentie van verandering gebeurt veel sneller dan in het verleden. Als een voorbeeld, in de jaren 50 werden business modellen voor 45 jaar gebruikt. Tegenwoordig gaat het gemiddelde business model maar een derde daarvan mee (15 jaar). In het jaar 2025 wordt er verwacht dat business modellen nog maar 8 jaar zullen meegaan voordat zij weer verandering moeten ondergaan. Om aan te passen aan onze voor altijd veranderde wereld, zullen huidige systemen en educatie constant geüpdatet moeten worden. Mentoring21 biedt de mogelijkheid om up-to-date te blijven met nieuwe theorieën en modellen, door het faciliteren van een verbinding tussen studenten en professionals.Our mission statement


The term “mentoring” was coined in the epic of The Odyssey, by Homer. One of the characters was called Mentor, an old wise man who advised the protagonist and helped him on his way. Now, mentoring is used to describe the relationship of a mentee, an individual who is seeking to learn something, and a mentor, one who knows how to reach the mentee’s desired destination. Additionally, mentoring was traditionally practiced by having both a knowledge seeker, and a knowledge provider. In the case of MentorProgramma Friesland, a professional, working in a specific field, and a student, who looks up to him or her, creating a sort of hierarchy.

This hierarchy isn’t entirely necessary, as mentoring is always a two way street. Both the “teacher” and the “student” gain insights that they can use in their private or professional life. With this in mind, Mentoring21 was created.

Instead of professionals being asked to be a mentor for students. Students are being asked by professionals to discuss insights, projects and develop ideas. The hierarchy is eliminated in the way that the student now does not only look up to the professional, but eye-to-eye. They are in an active dialogue, which also works towards to concept of an circular society. Here individuals understand that they can’t do everything on their own and that some solutions can be found in places they have never dared to look before. Thus, Mentoring21 is empowering students, which are close to graduation, to get involved in real life business, giving them a chance to share and apply the knowledge gained in their previous years of studying.

Business theories and models constantly change. It will be very likely that the student has understanding to bring to the table that the professional has never or only faintly heard of. Furthermore, it could be possible that the student is part of the ideal segment of the professional and can hence receive delicate insights into his or her target group and come up with ways to add value to the product or service they provide. Lastly, it is also possible to create trans-disciplinary matchups between professionals and students that aren’t active in the same field. This could stir the pot resulting in interesting and innovative creations being made. As it would bring uniqueness to an already competitive market, creating a new blue ocean to fish from.

Society is in dire need of such a service or change of perspective, as trends and society are in constant flux and cannot continue to stand on the foundation of possibly outdated systems. The frequency of change happens much more rapidly now than in the past. For example, in the 50s business models used to stay active for 45 years, now the average business model lifespan has fallen to a third of that. Moreover, in 2025 it is expected to fall to 8 years. To adapt for our changing world, current systems and education need to be updated constantly. Mentoring21 offers the opportunity to stay up to date to ever-changing and new theories and models, through facilitating a link between students and professionals.


We invite you to apply for this programme.
Join us to revolutionize the world of connecting, learning and networking.


Onze organisatie


Mentoring21 is een activiteit opgezet en georganiseerd door studenten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.

nhl-stenden
md46
md47
nordwin
logo van hall